Fire

Evakuacijos planų ruošimas

Evakuacijos planų ruošimas

„Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2010, Nr. 99- 5167), kurios nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys, 64 punktas nustato, kad žmonių evakavimo planai statiniuose įrengiami pagal šių taisyklių 6 priede nurodytus reikalavimus.

PAGRINDINIAI ŽMONIŲ EVAKAVIMO PLANO REIKALAVIMAI
1. Žmonių evakavimo planas turi būti pakabintas kiekvieno pastato visuose aukštuose (išskyrus gyvenamuosius namus), gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo, kai pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat, neatsižvelgiant į žmonių skaičių, mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose; gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose; viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.
2. Aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti: laiptines, liftus ir liftų holus, kambarius, balkonus, išorines kopėčias, taip pat laiptinių, liftų holų ir evakuacijos keliuose esančias duris.
3. Kiekvieno viešbučio, motelio, senelių prieglaudos, pensiono, poilsio namų, nakvynės namų kambario matomoje vietoje turi būti pakabintas žmonių evakavimo planas ir gaisrinės saugos reikalavimų atmintinė, kurioje nurodyta, kaip elgtis kilus gaisrui. Kiekvienos patalpos žmonių evakavimo plane turi būti užrašas „Jūsų kambarys…“.
4. Pagrindinis evakuacijos kelias žmonių evakavimo plane turi būti pažymėtas ištisine linija, atsarginis – punktyru. Šios linijos turi būti žalios spalvos ir dukart storesnės negu pastato aukšto žmonių evakavimo plano linijos. Pagrindinį evakuacijos kelią aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti per laiptines, apsaugotas nuo dūmų, taip pat laiptines, vedančias į pirmąjį pastato aukštą. Kai laiptinės vienodai apsaugotos nuo dūmų ir ugnies, pagrindinis evakuacijos kelias yra iki artimiausios laiptinės. Linijos, rodančios evakuacijos kelią, turi būti nubrėžtos iš kambario iki išėjimo į laiptinę arba kitą saugią vietą.
5. Aukšto žmonių evakavimo plane simboliais turi būti pažymėta: žmonių evakavimo plano vietos, rankinių gaisro signalizatorių jungikliai, gaisriniai čiaupai, gaisrinių siurblių (elektrifikuotų sklendžių) jungikliai, gesintuvai, stacionarių gesinimo ir dūmų šalinimo įrenginių rankinio paleidimo jungikliai, elektros skydeliai, telefonai. Simboliai turi būti ryškūs ir gerai matomi.
6. Aukšto žmonių evakavimo plane simbolius būtina aiškiai iššifruoti.
7. Su žmonių evakavimo planu turi būti supažindinti visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Pakartotinai turi būti supažindinama kiekvienais metais.
8. Žmonių evakavimo planą privalo patvirtinti įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas.
9. Žmonių evakavimo plano sutartiniai ženklai pateikti lentelėje (pateikiama žemiau).
Atsižvelgiant į nurodytų teisės norminių aktų reikalavimus evakavimo planams gali kilti klausimas, ar šie planai įmonėse, įstaigose, organizacijose turi būti pakabinti tik tuomet, kai jų pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių (darbuotojų), ar ir tais atvejais, kai jų pastatuose būna mažiau kaip 100 žmonių (darbuotojų)?
Valstybinės darbo inspekcijos pozicija šiuo klausimu yra tokia, kad evakavimo planai privalo būti pakabinti visose įmonėse, įstaigose, organizacijose nepriklausomai nuo dirbančiųjų darbuotojų skaičiaus ir įmonės ekonominės veiklos rūšies, kadangi LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsnis griežtai nusako darbdaviui tokią prievolę. Juolab viename pastate gali būti įsikūrusi viena, kelios ar keliolika įmonių, kuriose gali dirbti po keletą, keliolika ar keliasdešimt darbuotojų . Tokiame pastate bendras dirbančiųjų skaičius gali siekti ir kelis šimtus, o jame įsikūrusiose atskirose įmonėse gali dirbti tik keletas ar keliolika darbuotojų.